Προεδρικό Διάταγμα για τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ

 Προεδρικό Διάταγμα για τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ

47AC33D8CFF1D25094115B20DB960480

Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων

Ο προσδιορισμός του αριθμού των εισακτέων και των ειδικοτήτων των πτυχιούχων υποψηφίων σε κάθε Σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι μια από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Εκπαιδεύσεων όπως αυτές ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα για την «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».Εκτός από το Τμήμα Εκπαιδεύσεων στη υπάγονται το Τμήμα Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων και το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.

Όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό και τα θέματα προγραμματισμού προσλήψεων, διορισμών, εντάξεων, μονιμοποιήσεων, μετατάξεων, υποβιβασμών, διαθεσιμοτήτων, προϋπηρεσιών κ.α τα καθορίζει η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα το Τμήμα Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού.

Τμήμα Εκπαιδεύσεων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκπαιδεύσεων είναι οι ακόλουθες:

α. ο προσδιορισμός του αριθμού των εισακτέων και των ειδικοτήτων των πτυχιούχων υποψηφίων σε κάθε Σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας βάσει του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και η προώθηση σχετικής εισήγησης,

β. η μελέτη και ο προσδιορισμός, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, των εκπαιδευτικών αναγκών των δοκίμων υπαστυνόμων, των δοκίμων αστυφυλάκων, των συνοριακών φυλάκων, των ειδικών φρουρών και των δημοτικών αστυνομικών και η προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίηση από την Αστυνομική Ακαδημία, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων που καταρτίζει το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων,

γ. η μέριμνα για την έκδοση προκηρύξεων των εισιτηρίων και προαγωγικών εξετάσεων των αστυνομικών στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη διενέργεια αυτών,

δ. η μελέτη και εκπόνηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βάσει των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν οι θέσεις εργασίας των υπηρεσιών και η προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίησή τους από την Αστυνομική Ακαδημία,

ε. η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και μεθόδων και η υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωσή τους,

στ. η μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων των αστυνομιών ξένων χωρών και η αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων και

ζ. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για τα θέματα της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Τμήμα Μετεκπαιδεύσεων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων είναι οι ακόλουθες:

α. η προώθηση εισήγησης αναφορικά με τον αριθμό του αστυνομικού προσωπικού και τη μέθοδο επιλογής του για την παρακολούθηση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης,

β. η μελέτη και ο προσδιορισμός των μετεκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και η προώθηση στην Αστυνομική Ακαδημία προς υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων που καταρτίζει το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων,

γ. η μέριμνα για την έκδοση προκηρύξεων εξετάσεων αστυνομικών προς απόκτηση επαγγελματικής ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη διενέργεια αυτών,

δ. η μελέτη και προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίηση από την Αστυνομική Ακαδημία συγκεκριμένων μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων,

ε. η μελέτη θεμάτων μετεκπαίδευσης του προσωπικού, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων στη μετεκπαίδευση και επιμόρφωσή του και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την κατάρτιση των σχετικών προγραμμάτων,

στ. η μέριμνα για την έγκριση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης που καταρτίζονται και υποβάλλονται από τις περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες για το προσωπικό τους,

ζ. η μέριμνα για τη συμμετοχή του αστυνομικού προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων δημοσίων, ιδιωτικών ή στρατιωτικών σχολών και κέντρων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,

η. ο χειρισμός θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών του αστυνομικού προσωπικού,

θ. η μελέτη των μεθόδων μετεκπαίδευσης του προσωπικού και η αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων,

ι. η αξιοποίηση εμπειριών και γνώσεων των αστυνομιών ξένων χωρών σε θέματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού,

ια. η μέριμνα, σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία, για την κατάρτιση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού Αστυνομιών ξένων χωρών,

ιβ. η μέριμνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας/CEPOL και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας, για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, στο πλαίσιο συμφωνιών και συνεργασιών μεταξύ των Αστυνομικών Ακαδημιών, σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο,

ιγ. η προώθηση εισηγήσεων για τη συμμετοχή αστυνομικού προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, Αστυνομιών ξένων χωρών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και σε επιτροπές και ομάδες εργασίας,

ιδ. η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου ή και άλλων Υπηρεσιών του Σώματος, επί θεμάτων διεθνών και ευρωπαϊκών εκπαιδεύσεων,

ιε. η μελέτη, επεξεργασία και αξιοποίηση, σε εκπαιδευτικό και μετεκπαιδευτικό επίπεδο, των εκθέσεων που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες σε διεθνή και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και η δημιουργία σχετικής προς τούτο βάσης δεδομένων,

ιστ. η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων του προσωπικού σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και η ταξινόμηση βάσει του γνωστικού τους αντικειμένου,

ιζ. η ενημέρωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο,

ιη. η ανάπτυξη συνεργασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο με αντίστοιχες αστυνομικές Υπηρεσίες, ως προς το ειδικότερο αντικείμενο της αποστολής της Διεύθυνσης,

ιθ. ο χειρισμός θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών και εκπαιδευτικών αποστολών στο εξωτερικό του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και

κ. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για τα θέματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.

Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων είναι οι ακόλουθες:

α. η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης για την αξιοποίηση των πορισμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή και αξιολόγηση συστημάτων μέτρησης της απόδοσης του προσωπικού προς το σκοπό προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των Υπηρεσιών,

β. ο συντονισμός και η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Σώματος σε θέματα περιγραφής, ανάλυσης, σχεδιασμού και οργάνωσης θέσεων εργασίας, βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού και ο προσδιορισμός των σχετικών εκπαιδευτικών αναγκών,

γ. η μελέτη των συνολικών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ανθρώπινο δυναμικό, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου και τις λοιπές κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος και η προώθηση εισήγησης για την κάλυψή τους,

δ. ο σχεδιασμός της στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, βάσει των βραχυπρόθεσμων, αλλά και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών του Σώματος και των Υπηρεσιών του,

ε. η μέριμνα για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, σε εκπαιδευτικό επίπεδο,

στ. ο προσδιορισμός των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας σε επιστημονικό προσωπικό, ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής του και η προώθηση σχετικής εισήγησης,

ζ. η μελέτη και ο προσδιορισμός, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, των αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε δεξιότητες, γνώσεις και εξειδικεύσεις, βάσει των σχετικών απαιτήσεων των θέσεων εργασίας των Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Αρχηγείου και τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες και την προώθηση σχετικών εισηγήσεων στην ηγεσία για την κάλυψή τους,

η. η εισήγηση των μεθόδων και των διαδικασιών απόκτησης και πιστοποίησης συγκεκριμένων τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και

θ. η μέριμνα για την πιστοποίηση των προσόντων και των δεξιοτήτων αυτών.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης των προσόντων και των δεξιοτήτων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και οι συναφείς λεπτομέρειες ρυθμίζονται με κανονιστική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (αρ. 3 παρ. 3 του Π.Δ. 75/1987, Α΄ 45), η οποία εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.

Δείτε εδώ το Προεδρικό Διάταγμα

Related post